کمیته ها هیئت ووشو


کمیته آموزش
نام و نام خانوادگی: آقای سلیمی
تلفن همراه: ۰۹۳۶۶۹۲۸۰۱۱
پست الکترونیک:

کمیته مسابقات
نام و نام خانوادگی: آقای غفار
تلفن همراه:۰۹۱۳۴۸۰۶۰۲۰
پست الکترونیک:

کمیته داوران
نام و نام خانوادگی:  رسول روحانی
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۰۹۲۵۷۰

كميته انضباطي
نام و نام خانوادگی: سيد جواد ميرمعصومي
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۲۶۰۷۰۲
پست الکترونیک:
كميته روابط عمومي
نام و نام خانوادگی:ایمان مختاری
تلفن همراه:۰۹۱۳۶۸۰۰۸۱۸
کمیته مربیان
نام و نام خانوادگی:آقای عباسی
تلفن همراه:+۹۸۹۲۲۳۲۵۹۲۵۷
پست الکترونیک:

کمیته تحقیق و پژوهش
نام و نام خانوادگی: دکتر فرید عطایی
تلفن همراه: ۰۳۱۳۲۲۱۴۰۵۶
پست الکترونیک: esfahanwushu@gmail.com

کمیته فنی
نام و نام خانوادگی: تیمور بنی طالبی
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۱۱۱۵۰
پست الکترونیک: teimourbanitalebi@yahoo.com
كميته اداري و مسئول سايت
نام و نام خانوادگی: خانم داوودی نژاد و خانم دشت چی
تلفن همراه: ۰۳۱۳۲۲۱۴۰۵۶
پست الکترونیک: itali1364@yahoo.com
كميته استعداد یابی
نام و نام خانوادگی: بهروز گلی
تلفن همراه: ۰۹۱۳۰۳۹۳۳۰۱
پست الکترونیک:

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس