کمیته آموزش

شرح وظایف
۱- تشکیل چارت سازمانی کمیته آموزش
۲- راه اندازی کمیته آموزش در شهرستانهای تابعه با هماهنگی و تعامل ،هیئت مربوطه
۳- نظارت و تعامل بر روند اجرای فعالیت کمیته آموزش شهرستان تابعه
۴- برگزاری جلسات ماهیانه با مسئولین کمیته آموزش شهرستانها(جهت ارئه راهکارها و جمع بندی عملکرد ماهیانه شهرستانها)
۵- ارتباط مستقیم با مسئول آموزش فدراسیون و تربیت بدنی و هم راستا کردن هیئت استان با راهکارهای فدراسیون و اداره کل در راستای آموزش
۶- برگزاری دوره های مربیگری و داوری با توجه به نیاز ایشان درزمینه پرورش و یا ارتقاءدرجه مربیان و داوران
۷- برگزاری دوره های مربیگری و داوری با توجه به نیاز ایشان در زمینه پرورش و یا ارتقاء درجه مربیان و داوران
۸- برگزاری استاژ فنی مربیگری و داوری جهت ارتقاء سطح فنی ایشان در تعامل با کمیته مربوطه
۹- تهیه بروشورهای آموزشی ،مقالات علمی جهت ارائه به ووشوکاران و عموم
۱۰- تلاش در جهت تدوین کتاب های آموزشی و حمایت از مولفین و محققین ووشو
۱۱- شناخت ووشوکاران تحصیل کرده در رشته تربیت بدنی و دعوت از ایشان جهت همکاری با هیئت
۱۲- تشکیل گروه محققین جهت تحقیق درتمام زمینه های علمی ووشو
۱۳- ارتباط با اساتید برجسته و ممتاز تربیت بدنی جهت آشنائی ایشان با ورزش ووشو و علمی نمودن تمرینات ووشو
۱۴- تعامل با مسئول کمیته روابط عمومی و ارائه مطالب علمی ،ورزشی برای رسانه ایی کردن ورزش ووشو
۱۵- ارائه تقویم ورزشی در ابتدای هر سال (بصورت فصلی و سالیانه)
۱۶- نوآوری ، خلاقیت و بهبود روشها و اجرائی نودن آن با هماهنگی قبلی
۱۷- راه اندازی بانک اطلاعاتی هنرجویان در سطح استان
۱۸- حضور در هیئت استان حداقل دو روز در هفته جهت سازماندهی و پاسخگوئی
۱۹- ارائه گزارش مکتوب عملکرد ماهیانه ،۶ ماهه و سالیانه به رئیس هیئت استان

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس