کمیته مسابقات

شرح وظایف
۱- تشکیل چارت سازمانی
۲- راه اندازی کمیته مسابقات در شهرستانهای تابعه با هماهنگی و تعامل هیئت مربوطه
۳- نظارت و تعامل بر روند اجرای فعالیت کمیته مسابقات شهرستان تابعه
۴- ارائه تقویم مسابقات استانی و برگزاری این مسابقات طبق تقویم
۵- نظارت بر مسابقات استانی سبکی و اعلام گزارش به هیئت (ناظر با هماهنگی قبلی اعزام شود)
۶- نظارت بر مسابقات شهرستانی و اعلام گزارش به هیئت (ناظر با هماهنگی قبلی اعزام شود)
۷- تهیه و تدارک کلیه امور مربوطه به مسابقه و اجرای مسابقه
۸- برگزاری مسابقات تدارکاتی جهت آماده سازی اعضای تیم منتخب استان
۹- هماهنگی کامل با کمیته روابط عمومی در جهت اطلاع رسانی و خبر دهی
۱۰- حضور در هیئت حداقل دو روز در هفته جهت پاسخگوئی و سازماندهی
۱۱- نوآوری ،خلاقیت و بهبود روشها و اجرایی نمودن آن با هماهنگی قبلی
۱۲- ارائه گزارش مکتوب ماهیانه ،۶ماهه و سالیانه به رئیس هیئت استان

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس