کمیته ها هیئت ووشو


کمیته آموزش
نام و نام خانوادگی: احمد محمدی
تلفن همراه: ۰۹۱۳۰۲۴۰۱۲۸
پست الکترونیک: ahmadhua@gmail.com

کمیته مسابقات
نام و نام خانوادگی: محمد شفیعی
تلفن همراه: ۰۹۱۳۲۱۶۱۸۷۵
پست الکترونیک: esfahanwushu@gmail.com

کمیته داوران
نام و نام خانوادگی: کورش امینی
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۱۸۹۴۸۸
کانال تلگرام: davar_wushu

كميته انضباطي
نام و نام خانوادگی: سيد جواد ميرمعصومي
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۲۶۰۷۰۲
پست الکترونیک:
كميته روابط عمومي
نام و نام خانوادگی:
تلفن همراه:

کمیته مربیان
نام و نام خانوادگی: لیلا نصیری
تلفن همراه: ۰۹۱۳۱۸۸۵۳۲۶
پست الکترونیک: lena.nasiri@yahoo.com

کمیته تحقیق و پژوهش
نام و نام خانوادگی: دکتر فرید عطایی
تلفن همراه: ۰۳۱۳۲۲۱۴۰۵۶
پست الکترونیک: esfahanwushu@gmail.com

کمیته فنی
نام و نام خانوادگی: تیمور بنی طالبی
تلفن همراه: ۰۹۱۳۳۸۱۱۱۵۰
پست الکترونیک: teimourbanitalebi@yahoo.com

كميته اداري و مسئول سايت
نام و نام خانوادگی: زهرا سقازاده
تلفن همراه: ۰۳۱۳۲۲۱۴۰۵۶
پست الکترونیک: itali1364@yahoo.com
كميته استعداد یابی
نام و نام خانوادگی: بهروز گلی
تلفن همراه: ۰۹۱۳۰۳۹۳۳۰۱
پست الکترونیک:
فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس