مسابقات انتخابی بسیج آقایان استان ۱۰ مرداد ماه برگزار شد.