طاها بديعي

طاها بديعي از نوحوانان ووشو کار اصفهان می باشد. که در سالهای اخیر چندین مدال برای تیم ایران در مسابقات برون مرزی کسب نموده است. و امید است در سالهای آتی مدالهای گوناگون برای...